Wybrane pytania do prawników, doradców i porady.

Automatyczne przedłużenie umowy o kartę, opłata z góry za kolejny rok.

Pytanie: Będąc posiadaczem karty kredytowej złożyłem wypowiedzenie umowy ale upływie 30 dni od daty kiedy wygasła ważność posiadanej przeze mnie karty. Czy to oznacza że będę musiał uiścić bankowi opłatę roczną za kolejny rok użytkowania karty? Nadmieniam, że w regulaminie bank zastrzegł sobie automatyczne odnowienie ważności karty kredytowej.
Odpowiedź: Regulamin albo umowa którą zawarł Pan z bankiem zapewne reguluje (powinny regulować) poruszaną przez Pana kwestię i należy odwołać się do postanowień zawartych w którym ś z tych dokumentów. Jeżeli więc zastrzeżono iż jeśli klient w określonym terminie przed upływem ważności karty nie wypowie umowy to następuje jej przedłużenie na kolejny okres, wówczas oznacza to, że umowa została automatycznie przedłużona. Należy zaznaczyć, ze ów termin wypowiedzenia nie może być dla klienta rażąco krótki. Skoro więc umowa dalej obowiązuje na kolejny rok a płatność za użytkowanie karty uiszcza się z góry, wówczas powinien Pan opłacić roczną opłatę. Jeżeli wspomniane postanowienia nie są zawarte w umowie tylko w regulaminie, to jeżeli nie podpisał Pan oświadczenia że zapoznał się Pan z jego postanowieniami, to taki regulamin Pana nie wiąże i wówczas nie można mówić o przedłużeniu umowy. Banki jednak dopilnowują formalności w tym opcje binarne zakresie aby klientowi nie pozostawał do dyspozycji taki zarzut, że nie zapoznał się z regulaminem.

Polecam takze granie na opcjach binarnych :

granie na opcje binarne

Przedawnienie roszczenia z debetu na karcie.

Pytanie: Będąc posiadaczem konta osobistego ROR otrzymałem od banku kartę kredytową która powiązana była z tym rachunkiem w taki sposób, że po zakończonym miesiącu w którym miało miejsce dokonanie transakcji przy użyciu karty, bank obciążał ten rachunek na stosowną kwotę. W jednym miesiącu zdarzyło się tak, że nie miałem środków na tym rachunku i bank nie odciągnął sobie należnej kwoty. Przez długi okres czasu nic się nie działo w związku z tym więc myślałem nawet, że bank o tym zapomniał. Okazało się jednak, że nie. Pod dwóch latach i 10 miesiącach od daty tamtego nieskutecznego obciążenia otrzymałem z banku wezwanie do zapłaty kwoty głównej oraz odsetek narosłych przez ten czas, z tytułu przekroczenia dozwolonego salda przy użyciu karty kredytowej na okoliczność czego bank dokonał wtedy tego nieskutecznego obciążenia. Jeżeli bank skieruje takie prawie trzyletnie roszczenie do sądu, to czy będę mógł podnieść zarzut przedawnienia?
Odpowiedź: Roszczenia z tytułu stosunku rachunku bankowego co do zasady przedawniają się z upływem dwóch lat (za wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych) – co określa art. 731 kodeksu cywilnego. Nasuwa się przy tej okazji pytanie czy debet który powstał wynikał z tej umowy rachunku ROR czy może kwestię tę regulowała osobna umowa kredytu nierozerwalnie związana z wydaniem karty kredytowej. Albowiem jeżeli była to umowa kredytowa, to w takim wypadku termin przedawnienia roszczenia z kredytu wynosi trzy lata od daty wymagalności kredytu a więc od dnia kiedy kredytobiorca a więc Pan powinien był wyrównać powstały debet. Jeżeli natomiast zawarł Pan z bankiem umowę kredytu konsumenckiego, to po trzech miesiącach od przekroczenia salda bank jako kredytodawca powinien Pana pisemnie poinformować zarówno o rocznej stopie oprocentowania jak i o innych kosztach takiego kredytu a następnie o każdej mającej miejsce w tym zakresie zmianie. Czyli, reasumując, roszczenia banku nie uległy jeszcze przedawnieniu jeżeli zawarto umowę kredytu natomiast jeżeli saldo przekroczył Pan w ramach umowy rachunku bankowego ROR, wówczas roszczenie banku z tego tytułu jest już przedawnione.

Egzekucja niespłaconego debetu

Pytanie: Niespłacam debetu z karty kredytowej, czy w tym wypadku też bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny i nie będę miał możliwości obrony w sądzie?
Odpowiedź: Tak, w przypadku przeterminowanego długu z tytułu debetu na karcie kredytowej bank również ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE) a następnie wystąpić od sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności co odbędzie się bez Pana wiedzy. Dopiero w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika będzie Pan miał możliwość wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego. Oczywiście będzie ono bezpodstawne jeżeli wysokość długu i termin zapłaty są takie jak wskazał bank w tytule egzekucyjnym.

Karta kredytowa a zdolność kredytowa

Pytanie: Czy karta kredytowa nawet gdy nie ma na niej debetu, to obniża zdolność kredytową ocenianą przy staraniu się o kredyt a zwłaszcza o kredyt hipoteczny?
Odpowiedź: Tak, nawet jeżeli kredyt dostępny na karcie nie jest wykorzystany to informacja o karcie kredytowej jest uwidoczniona w BIK i obniża zdolność kredytową jej posiadacza co do możliwości uzyskania kolejnego kredytu albo pożyczki bankowej, także w jakimś stopniu gdy chodzi o kredyt hipoteczny Proszę zwrócić uwagę na to że chociaż kredyt na karcie jest niewykorzystany to jednak w każdej chwili posiadacz karty może go wykorzystać, w tym także po zaciągnięciu nowego kredytu a tym samym osłabić swa zdolność do spłaty zobowiązania. W przypadku kredytu hipotecznego bank co prawda dysponuje zabezpieczeniem w formie nieruchomości na która został zaciągnięty kredyt, ale ona nie daje gwarancji odzyskania kredytu wraz z odsetkami a jeżeli już to minie sporo czasu (wiele mieisęcy a nwet lata) zanim nieruchomośc zostanie sprzedana na licytacji. Bank natomiast nie chce dopuszczać do takich sytuacji i dlatego tak istotna jest zdolność kredytobiorcy do samodzielnego, bezproblemowego spłacenia kredytu zgodnie z umowa kredytową